ബി.എസ്. സി. (ഹോണേഴ്‌സ്) അഗ്രികൾച്ചർ - സീറ്റ് ഒഴിവുകൾ


Date of Notification: Wednesday, Mar 03, 2021

കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ വെള്ളായണി, പടന്നക്കാട്, അമ്പലവയൽ കാർഷിക കോളേജുകളിൽ ഒഴിവു വന്ന ബി.എസ്. സി. (ഹോണേഴ്‌സ്) അഗ്രികൾച്ചർ സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ സർവകലാശാല വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വിശദ വിവരങ്ങൾ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.